عباس میلانی و تاریخنگاری: ملاحظاتی در باره ی کتاب " شاه"
Gooya News / Professor Fakhreddin Azimi
23-May-2011 (3 comments)

به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می‌توانیم این کتاب را دارای دو جنبه بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می‌پردازد که مؤلف در گزارش این‌گونه موضوعات، و بررسیِ ویژگی‌های خلق‌وخوی شاه، ورزیدگی نشان می‌دهد و در این حوزه ها نکته‌هایی را در کتاب می‌گنجاند که برخی از آن‌ها را پیش‌تر، یا به این صورت، نشنیده بودم و برایم تازگی داشت. جنبه‌ی دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلیِ آن است، بررسیِ نقش و زیست‌سیاسیِ شاه و زمینه‌ی تاریخیِ گسترده‌تر زندگی اوست؛ چون خود نیز در این زمینه‌ها پژوهش‌هایی کرده‌ام می‌توانم آسان‌تر در باره‌ی آن‌ها داوری کنم

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Parham

Great

by Parham on

Thanks, this was very interesting. I was wondering why no one speaks out about the (sometimes very personal) "permutations" Abbas Milani has brought to history in his book! Glad that's being done.
Can't wait to read the next chapters.


Masoud Kazemzadeh

Excellent Review

by Masoud Kazemzadeh on

I just finished reading Professor Azimi's review.  The review is fantastic.  I highly recommend reading this to anyone who wants to learn about the Shah.  Professor Azimi is one of the very top scholars of Iran.  I learned a lot from this review.


Masoud Kazemzadeh

part 2 of Prof's Azimi's review of Milani's book on the Shah

by Masoud Kazemzadeh on