شکاف بین حکومتیان
یولداش
01-Jun-2011 (one comment)

 صنمی:

اکنون کمتر کسی است که بگوید جنگ فی مابین این دو گروه زرگری است. پس می گویند پس ما که در مخالفت این حکومت قرار گرفته ایم، باید از شکاف افتاده بین حکومتیان استفاده کنیم ولی نمی گویند منظورشان چه استفاده ای است. و اگر کسی چون خاتمی به فکر استفاده از این شکاف بیفتد فورا از هر چهار جهت زیر فشار می رود، که آمدی کار را خراب و ولی فقیه را درمقامش ابقاء کنی، که حرف بی ربطی هم نمی زنند!

آیا شکاف بین حکومتیان به نفع مردم تمام خواهد شد؟

>>>
Piyalechi

صنمی

Piyalechi


Mr. Sanami is a long time contributor of political analyses to Yoldash's site at Negahi dot com.

It is my honor and privilege to present his work to the Iranian dot com community. - PiyalechiShare/Save/Bookmark