سخنرانی احمدی نژاد در آرامگاه آیت الله خمینی
Lenziran.com
03-Jun-2011 (2 comments)

<همه ملت ها پیش به سوی محو آمریکا و محو رژیم صهیونیستی

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Mash Ghasem

چرا احمدی نژاد میرود؟

Mash Ghasemپندارنیک

Correction

by پندارنیک on

According to this, he corrected his remarks. Allaho a'lam!!