سند پوزشخواهی وزیرخارجه بولیوی از آرژانتین
روزنامه خبر
06-Jun-2011

درحالی که جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بود که خبراخراج هفته گذشته وزیردفاع ایران از بولیوی، «تبلیغات کذب» بوده است، نامه ای که وزیرخارجه بولیوی در این زمینه نوشته است و ثابت می کند که آن کشور وزیردفاع ایران را اخراج کرده و افزون برآن، حتی بخاطر راه دادن کوتاه مدت وزیردفاع ایران به خاک بولیوی، از کشور آرژانتین رسماً پوزشخواهی هم کرده است، اکنون دراختیار «روزنامه خبر» قرار گرفته است

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark