سی ام تیر روز نمادین شهدای راه آزادی ،از انقلاب مشروطیت تا امروز
JM via INF-Abroad
20-Jul-2011 (one comment)

جبهه ملی ایران پنجاه ونهمین سالگرد قیام ملی 30 تیررا گرامی میدارد وبه شهدای این جنبش تاریخی درود میفرستد وتاکید مینماید که در شرایط فعلی منطقه خاورمیانه و اوضاع واحوال جاری کشور ، متوقف کردن رفتارهای مستبدانه وبرقراری استقلال و آزادیهای اساسی ملت ایران ورعایت حقوق انسانی این ملت و استقرار حاکمیت ملی مبتنی بر رای آزاد مردم در نظام جمهوری ، وپذیرش اصل جدائی دین ازحکومت ، راه گشای این سرزمین کهنسال با این تمدن وفرهنگ درخشان میباشد .

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

سی تیر 1331 تا سی تیر 1390

Masoud Kazemzadeh


an article by Dr. Mehdi Moayedzadeh (a member of JMCentral Committee) on the subject:

 

سی تیر 1331 تا سی تیر 1390

//www.jebhemelli.net/htdocs/Political_Articles/2011/July/MoayedzadehM_30Tir.html