بيانيه هيات اجرائی سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور به مناسبت بيستمين سالگرد قتل شاپور بختيار
INF-OA
03-Aug-2011 (one comment)

قتل فجیع دکتر بختیار نمایش این حقیقت بود که حکومت استبدادی ایران حتی حضور او در دنیای خارج از ایران را هم نمیتوانست تحمل نماید و او را خطری آشکار برای ادامه حیات جنایتبار خویش میدانست. قاتلین شاپور بختیار امروزه در برابر مقاومت مردم ایران سخت بهم ریخته اند و شکافهای درونیشان نشانی از پوسیدگی بنیاد جنایتکارانه ایشان دارد.ما به مبارزات و مقاومتهای دیرپای دکتر شاپور بختیار درود میفرستیم و با الهام از مردم در صحنه مبارزه در ایران بمبارزه خود تا برقراری آزادی و دمکراسی در ایران ادامه خواهیم داد.هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
robertborden54

Claiming him after abandoning him

by robertborden54 on

Perfect example of the hypocrisy of this tiny deluded group of political idiots. They don't even mention how the JMI completely abanoned Bakhtiar.  they expelled him from JMI and even when he was in exile they couldn't bring themselves to side with him against the mullahs.  Just look at who is keeping Bakhtiar's memory alive today.  Certainly not the JMI idiots.  This announcement could not be more hypocritical and opportunistic.  Shame on them. The only upside is that the entire JMI is probably no more than 50 mostly old males most of whom will soon die (a natural death I might add - unlike Bakhtiar).