عدالت وآزادی ، نخستین شعارهای انقلاب مشروطیت
JM via INF-Abroad
07-Aug-2011 (5 comments)

در آغاز قرن بیستم و زمانی که اروپا وآمریکا در سایه دموکراسی و مدرنیسم با سرعت در جاده پیشرفت وترقی به پیش میتاختند وقله های دانش وصنعت را یکی پس از دیگری فتح مینمودند، درمیهن ما ایران حاکمیت استبدادی وظالمانه پادشاهان قاجار جز فقروفلاکت وگرسنگی وقحطی وعقب ماندگی برای این ملت ارمغانی نداشت . نه تنها از آزادیهای سیاسی خبری نبود،بلکه از دستگاه قضائی که ملجاء وپناهی برای این مردم نگون بخت باشد نیز اثری دیده نمیشد، وطبق یک قرار داد نانوشته از یک طرف شاهان فاسد ودرباریان غارتگر به غارت وچپاول اموال مردم مشغول بودند واز سوی دیگر امر قضا و حل وفصل دعاوی بین مردم به عنوان حق السکوت به روحانیون پیشکش شده بود تا به هرگونه که میخواهند نسبت به جان ومال وناموس مردم عمل نمایند

جبهه ملی ایران در یکصدو پنجمین سالروز انقلاب مشروطیت به نیاکان گرانقدری که آن ا... >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

Dear Houshang and Roozbeh

by Masoud Kazemzadeh on

Houshang jaan,

Thank you for the links.

Best,

Masoud

 

====================================

 

Roozbeh jaan,

Thank you for the article.

Best,

Masoud

 


Roozbeh_Gilani

تخريب خانه علی مسيو، فرزند قهرمان آذربايجان،

Roozbeh_Gilani


رژیم منفور و ضدّ مردمی اسلامی، اینطور صد و پنج سالگی انقلاب مشروطیت را بزرگداشت میکنه !

مسعود عزیز، خیلی‌ ممنون از این بلاگ. موفق و پیروز باشید هموطن گرامی‌.

 


default

گيلان و مازندران در انقلاب مشروطه بمناسبت صدو پنجمين سال انقلاب

Hooshang Tarreh-GolMasoud Kazemzadeh

به مناسبت روز ۱۴ مرداد

Masoud Kazemzadeh


به مناسبت روز ۱۴ مرداد که روز جشن مشروطیت ایران است و این نهضت تاریخی در این کشور باب ترقیات مدنی را به روی ملت گشوده و به طور کلی وقوع نهضت‌های مشروطه‌طلبی پیش درآمد جنبش‌های جمهوری‌خواهی در ایران و دنیای مترقی گردیده است، این چکامه سرود شد.
تهران ۱۲ مرداد ۱۳۸۳
ادیب برومند

درود مــا بــه شـهیـــدان راه مشـروطـه

سلام مـــا بــه ســـران سپاه مشروطه

خـجـستـه جـنبشِ پــویــنــدگــان آزادی

اثـــرگـــذار نشد جز بـه راه ‌مشروطه

تـرقـیـات وطـن در حـجـاب غیبت بود

گشود چهره به روی پگاه(۱) مشروطه

مصـون نـبـود حـقـوق بشر زآفت جور

چو بود محبس شر، جـایگاه مشروطه

گـرفت دامن شه را و کوفتش به زمین

زسینه چون که برون آمد آه مشروطه

کشید دست جـزا شاهِ خودستای به زیر

نشــانــد بـر زبـر تخت، شاه مشروطه

فشار ظلم اگــرچـنـد جان و تن فرسود

هزار شکر کـه شد عذرخواه مشروطه

نــبــود راه رهــــایــی زدیــو استـبـداد

اگر نــبــود بـــهـیـن جان‌پناه مشروطه

بگوی با شب دیجور(۲) جورشرمت باد

که سر زد از افـق ناز، مـاه مشروطه

نــهـان نـمــاند هـــزاران وسیله توفیق

بـــرای مـمـلکت از دیــدگـاه مشروطه

بــه خـشـکسـال حیا، آب آبـروی وطن

بـــرآمد از ره نهضت زچـاه مشروطه

زکـاروان تـمــدن، مـحـیط، واپس بــود

اگــر نبود عـیان فـرّ و جــاه مشروطه

حـکـومت ار بـزند پـشت پــا به آزادی

دریــن مـیــانه چه باشـد گناه مشروطه

چه جای رشدِ علف هـرزه‌های استبداد

در آن چـمـن کـه برویـد گیاه مشروطه

نـکـاست چــون بـسزا اختیارِشاهان را

رواست شِکوه از ایــن اشتباه مشروطه

ز راز و رمـز تـــرقی کسی شود آگاه

کــه نیک خــیره شود در نگاه مشروطه

کمال یافت به گیتی «نظام جمهوری»

بــه حـکـــم تــجربت از انتباه مشروطه

تــرقـیـــات زمان وامدار جمهوریست

چو پیش ازین که‌ به زیرکلاه مشروطه

۱ ـ پگاه‌ : صبح زود

۲ ـ شب دیجور : شب تاریک


Masoud Kazemzadeh

INF (Germany) on the Constitutional Revolution

by Masoud Kazemzadeh on

//www.jmiran.de/

بیانیه جبهه ملی ایران – آلمان

به مناسبت بزرگداشت 14 امرداد 1285 روز صدور فرمان مشروطیت

هموطنان ارجمند !

مخالفت و مقاومت در مقابل تجددگرائی در عصر حکومت قاجاریه ابعاد گوناگونی داشت. از یک سو استبداد شاه و دربار و از سوی دیگر متعصبان مذهبی که از همان آغاز مخالفان سرسخت آن بودند، جنبش مشروطیت را بوجود آورد. تکوین و اندیشه تجدد خواهی در ایران معطوف به اصلاحات و در واقع پاسخگوئی به نیاز های جامعه بود که متاثر از سنت و ارتجاع دربار و مذهبیون فرصت و مجال خیزش جامعه به تجددگرائی و برون شدن از سنت های دست و پا گیر را سد کرده بودند. مخالفت های جدی این گروه های اجتماعی با تجدد و وارد شدن ایران به دنیای که به سرعت راه توسعه و پیشرفت را می پیمود. دغدغه اصلی پیشگامان این جنبش بود که خواستار تدوین قانون اساسی ، تشکیل پارلمان و عبور از سنت و سنت گرائی به عصر مدرنیته بودند.

امسال در صدو پنجمین سالگرد این جنبش، باز هم مانند گذشته ، سنت گرایان در جامه روحانیت که به قدرت سیاسی رسیده و دست به تشکیل حکومت اسلامی زده اند، مانع از استقرار دمکراسی و آزادی های اساسی در جامعه بوده و در حوزه های علمی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ ... مخالف جدی هرگونه پیشرفت هستند و به تزریق ایدئولوژی به جامعه مشغولند . آنان نیز مانند مخالفان تجددخواهی قبل از مشروطیت هرگونه مباني فكري توسعه و پیشرفت در زمینه های گوناگون سیاسی - اجتماعی را بشدت تحت تأثير انديشه تجدد در غرب دانسته ؛ و با آن مخالفت می کنند.

علیرغم مخالفت های جدی با تجددگرائی ، جامعه امروز ایران علاقه وافری به بازگشت به سنتی که بانیان حکومت اسلامی بدان معتقدند  از خود نشان نمی دهند و زنان و مردان جامعه شهروندی الگويي جز پيشرفت و ترقي در جامعه ای عاری از استبداد و خودکامی نمی شناسد. عکس تصور "...آنانی که انقلاب اسلامی را چراغ راهی برای روشن کردن زوایای پنهان مشروطیت می دانند..."  . انقلاب اسلامی هیچ سنخیت خاصی با مشروطیت و تفکر تجددخواهی پیشگامان آن ندارد بلکه احیاگر تفکر استبداد و ارتجاع قبل از مشروطیت است. مشروطه در ایران جهش بزرگ تاریخی و عبور از استبداد و ارتجاع به وضعیت جدیدی است که نتیجتا برای اولین بار قانون اساسی در ایران تدوین شد. در زمانی پارلمان ایران تشکیل شد که صدها کیلومتر خارج از سرزمین ما حتی به فکر مردم منطقه خطور نکرده بود. با توجه به اینکه پنج سال بعد از تشکیل پارلمان ایران فکر ایجاد دوما در روسیه شکل گرفت.

فراموش نکنیم که اتقلاب مشروطیت ابتدای راه ملت ایران برای دستیابی به آزادی و حاکمیت قانون بود که طبیعتا مشکلات خود را منجمله  مشکل عبور از سنت و استبداد به مدرنیته و حاکمیت قانون داشته ودارد. بااین حال این جنبش به ايجاد برخي تحولات و توسعه در ساختار مناسبات سياسي -  اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني انجاميد. يكي از مهم‌ ترين تحولات تاريخ جديد ايران که با فرمان مشروطیت آغاز  شد، توجه خاص به حقوق سياسي و اجتماعي زنان کشور بود که قبل از آن ، زنان ایرانی یعنی نیمی از جامعه ما عملا صاحب هیچگونه حقوق شناحته شده ای نبودند. در اواخر سطنت پادشاهان قاجاریه در سال های نخست انقلاب مشروطیت با تداوم و گسترس فعالیت های زنان در زمینه سیاسی – فرهنگی مسئله حقوقی زنان در جامعه مطرح شد.

جبهه ملی ایران – آلمان  ضمن بزرگداشت این روز تاریخی و بزرگ و تجلیل ازاقدامات پیشگامان انقلاب مشروطیت معتقد است که امتناع از انديشه های سياسي و اجتماعي  مدرن، جامعه را از طپش باز خواهد داشت. عامل مهمي که امکانات خلاق را که به پویش و زایش اندیشه تجددخواهی و توسعه در تمام زوایای جامعه می انجامد (یعنی آنچرا که پیشگامان جنبش مشروطه بدان معنقد بودند) همانا تلاش جهت استقرار دموکراسی و آزادی و رعایت و احترام به حقوق باشندگان ایران زمین است.

پاینده ایران

جبهه ملی ایران - آلمان

جمعه 14  امرداد  1390  ( پنجم آگوست 2011)