دیکتاتورها یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند
Iran Emrooz
25-Aug-2011 (one comment)

در لیبی نیز حرکتهای ضد استبدادی و استقلال طلبانه مردم در چند ماهه گذشته سرعت بیشتری گرفت و آخرین خبرها از فروریختن دیکتاتوری سرهنگ معمر قذافی حکایت می‌کند. در لیبی نبردهای خونینی از شش ماه قبل شروع شد و نبرد از زمین و هوا به تصرف شهرهای بزرگ و کوچک لیبی انجامید و مردم شادمانه به طرابلس وارد شده اند و خانه به خانه در جستجوی معمر قذافی دیکتاتور سقوط کرده لیبی میباشند و با پیروزی مخالفان پایان حکومت دیکتاتوری قذافی نزدیک میشود. دیکتاتوری چهل و دوساله قذافی از نظر جهانیان پایان یافته است و این بر مردم لیبی است که در دوره حساس انتقالی، به حاکمیتی اقبال کنند که آزادی و استقلال لیبی را پاس دارد و دموکراسی را در لیبی نهادینه کند تا دیگر کسانیکه بقدرت دست خواهند یافت به کژراهه کشیده نشوند.

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

another article on the subject

by Masoud Kazemzadeh on

Also the article by Dr. Mohsen Ghaemmagham.  Dr. Ghaemmagham is a member of the Central Committee of INF-AO and one of the leaders of INF-AO (U.S. branch).  Here is his article on Libya:

//www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/30763/

the following is a poem by Adib Boroumad, who is the Chairman of Central Committee of Jebhe Melli Iran (inside Iran):

//www.jebhemelli.net/htdocs/Political_Poetry/2011/Adib_Qaddafi.html