رئیس کل بانک مرکزی ایران: تحریم ها جنگ تمام عیار علیه ماست
بی بی سی
11-Dec-2011

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم هایی که علیه این کشور اعمال شده را "جنگ تمام عیار اقتصادی" توصیف کرده و گفته که "شرایط تحریمی، شرایطی به مراتب سخت تر از یک جنگ فیزیکی را ایجاد کرده است."

رئیس کل بانک مرکزی ایران بخش خصوصی را "عبورکننده از تحریم ها" توصیف کرده و از آنها خواسته که "به مجموعه اقتصادی کشور کمک کنند و راهکار ارائه دهند تا کشور بتواند از تحریم های وضع شده عبور کند."

آقای بهمنی، تحریم بانک مرکزی ایران را "بحثی غیراصولی و غیراخلاقی" خوانده و گفته که "با این همه باید پیش بینی آن را داشته باشیم که اگر این تحریم ها روی داد بتوانیم یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کنیم؛ انگار در شعب ابی طالب هستیم"

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark