جمهوری اسلامی ایران متهم به ترور مصطفی احمدی روشن شد
Alarabiya Persian
13-Jan-2012 (3 comments)

کمپین سفارت سبز در بیانیه ای که پنجشنبه 12-1-2011 منتشر کرده، خاطر نشان کرده است: " گزارش و اطلاعات واصله به کمپین، مستند به اسناد مثبته از حادثه ترور معاون بازرگانی تاسیسات هسته ای نطنز، حاکی است که زنده یاد مصطفی احمدی روشن ، منتقد ادامه برنامه هسته ای رژیم بشکل فعلی و به قیمت فقر عمومی ، تورم و گرانی، تحریم و تحمیل جنگی دیگر به ملت ایران بود."
در ادامه بیانیه آمده است که احمدی روشن مخالف "خرید مواد اولیه کلوخه اورانیوم خام از آفریقا، آمریکای لاتین و جنوبی با قیمت های چند برابر بازار و دادن امتیازات غیر اصولی و باج دهی به دولتمردان ونزوئلا جهت انتقال این مواد بطور محرمانه به ایران و کره شمالی را مخالف منافع ملی ایران نام میبرده و اخیرا با تاکید به سرمایه گذاری این قبیل اقدامات در داخل اعم از کشف و استخراج کلوخه مزبور در ایران، مستندات مخالفت خود را نیز بشکل پیشنهاد بطور کتبی و با توجه به آمار و ارقام مستدل به فرید... >>>

recommended by Patriot

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

As I Wrote Before:

by G. Rahmanian on

"The criminal regime of the mullahs fears the scientists who are involved in highly sensitive projects because of their privilege to possess classified information. The regime kills them to protect such information, thus ensuring its own survival."

And as usual the thieving Islamists had another motive: Stealing the oil money and stashing in their bank accounts in foreign countries! Couldn't they simply fire the man?


G. Rahmanian

And The Islamist Terrorists

by G. Rahmanian on

And The Islamist Terrorists killed him, so they could get their hands on more oil money and live happily ever after!


پندارنیک

د اینجاشم بگو...

پندارنیک


 

 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که شهید مذکور یکی‌ از خاطر
خواه‌های پرو پا قرص گلشیفته فراهانی و از منتقدین سرسخت "شارلاتان
شریعتی‌" بوده است........