محمد خرداديان و پيامدهای آشکار ساختن همجنسگرايی
Radio Farda
15-Jan-2012

واکنش خانواده شما پس از اينکه فهميدند شماهمجنس گرا هستيد چه بود؟

خب من قطعا از لحظه تولد همجنسگرا بودم و وقتی خانواده ام متوجه شدند هيچ وقت به من چيزی نگفتند و خيلی راحت با اين موضوع مواجه شدند، چون زمانی بود که من سی چهل ساله بودم و ديگر بچه نبودم و حق انتخاب داشتم.

از اينکه همجنس گرا هستيد، خجالت می کشيديد؟

بله اوايل خجالت می کشيدم ولی الان ديگر نه، خجالت نمی کشم.

>>>
recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark