بی‌بی‌سی فارسی فشار به خانواده کارکنان خود را محکوم کرد
بی بی سی
02-Feb-2012 (one comment)

ماموران امنیتی ایران در هفته های اخیر اعضای خانواده یا دوستان تعدادی از کارمندان بی‌بی‌سی فارسی را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند که کارمندان بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار دهند.

صادق صبا، رئیس بخش فارسی بی‌بی‌سی گفت که فشار حکومت ایران بر اعضای خانواده بعضی از همکاران این بخش در ماه های اخیر تشدید شده و به ویژه در چند روز گذشته در یک مورد خاص به شکلی حاد در آمده است.

به گفته او، مأموران امنیتی در ایران یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی را بازداشت کرده اند و از این طریق کوشیده اند که او را در لندن تحت فشار قرار دهند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Arash Kamangir

Even BBC is moaning!

by Arash Kamangir on

BBC has always tried to be very british and report from a place but not criticising regimes! I think they are now realising that in Iran they are dealing with a beastly regime who does not understand "fair play" !