هشدار آمريکا درباره سفر شهروندان اين کشور به ايران
رادیو فردا
28-Apr-2012

وزارت امورخارجه امريکا می گويد، شهروندان آمريکايی ايرانی تبار بايد پيش از سفر به ايران خطر هدف قرار گرفتن توسط مقامات ايران را در نظر بگيرند. دولت ايران در خواست دفتر حافظ منافع آمريکا برای دسترسی به شهروندان آمريکايی  زندانی را رد می کند و تابعيت دوگانه را به رسميت نمی شناسد.وزرت امورخارجه آمريکا با اشاره به سرکوب اقليت های قومی  و مذهبی توسط حکومت ايران از شهروندان اين کشور خواسته است از سفر  به مناطقی چون کردستان، سيستان بلوچستان، نواحی مرزی ايران با افغانستان، پاکستان و عراق خودداری کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark