آيت الله موسوی اردبيلی: همه مسئولين، از سابق تاکنون، بايد از مردم عذرخواهی کنيم
Radio Farda
31-May-2012 (one comment)

:«من از طرف خودم حرف می زنم، به ديگران کاری ندارم. من از کارهای کرده و نکرده خودم نگرانم. اگر همه ما درست عمل کرده بوديم وضع اين نبود. ولی گمان می کنم همه ما،  همه مسئولين، از سابق تاکنون، بايد از مردم عذرخواهی کنيم

>>>
Masoud Kazemzadeh

Role Model for the Monarchists Who Have Committed

by Masoud Kazemzadeh on

Role Model for the Monarchists Who Have Committed Crimes Against Iranian People.  Fundamentalists and Monarchists Should Apologize to the Iranian people for the oppression, repression, and dictatorship they did to the Iranian people.Share/Save/Bookmark