سندیکاهای فرانسه از کارگران ایرانی دفاع می کنند
رادیو فرانسه / شهلا رستمی
20-Jun-2012

سازمانهای سندیکائی فرانسه، از جمله "س.اف. د. ت"، "س. ژ.ت" وشماری دیگر، امروز، موج سرکوب علیه کارگران مبارز در ایران را محکوم کردند و از مقامات ایرانی خواستند که حق این کارگران را به رسمیت بشناسند.

سندیکاهای فرانسه نگرانی خود را از سرنوشت برخی، از جمله محمود صالحی ابراز کردند که وضع جسمی مناسبی ندارد. او در ماه مه برای شرکت در سمینار سندیکاهای فرانسه به این کشور دعوت شده بود. سندیکاهای فرانسه همچنین خواستار آزادی بدون شرط همه کارگران و فعالین اجتماعی در بند شدند. از جمله آنها رضا شهابی است که از دوسال پیش در زندان به سر می برد و به جرم فعالیت های سندیکائی به 6 سال حبس محکوم شده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark