مقاصد نهفته در حمله به رضا پهلوی
سکولاریسم نو / اسماعیل نوری علا
06-Jul-2012 (2 comments)

براستی چرا مجتبی واحدی تصميم گرفته است اينگونه هتاکانه به رضا پهلوی حمله کند؟ و برای روشن شدن موضع خود نسبت به او دست به تشبيه اين مرد (که دستش به هیچ جرم و جنایتی آلوده نیست) با نامردی به نام مجتبی خامنه ای (که همراه و همگام همه ی جنایت های رژیم اسلامی است) بزند؟ و اتهاماتی بی اساس ـ يا از جانب آقای واحدی اثبات نشده ـ را بر او وارد کند؟ آيا براستی راز و رمز اين «نيت خوانی» ها چيست که يکی [محمد امينی] می گويد که، به استناد مصاحبهء فوکوس، رضا پهلوی قصد دارد کاری محمدعلی شاهی کند و مجلس ملی به توپ ببندد(2) و ديگری [مجتبی واحدی] معتقد است که، رضا پهلوی، به استناد همان مصاحبه، «احتمالاً اگر به جای پدرش بود به آسانی تن به ترک کشور نمی داد و دورهء کشتار معترضان بسيار طولانی می گرديد»؟ >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Arash Kamangir

Reza Pahlavi is loved by millions

by Arash Kamangir on

The attacks of opponents of Reza Pahlavi have increased very sharply recently as Middle East is changing very rapidly and it is not sure that IR will survive the coming 12 months. As Reza Pahlavi is loved by millions in and outside Iran, the attacks have increased and his opponents are going insane. 


JustAnIranian

Put this on the front page

by JustAnIranian on

I had already read this on Khodnevis. I wish somebody would put this on the front page.

Oh, and by the way: Vahedi has no chance on his own in Iran. He opens his mouth and he reminds me and many like me of the: Daftar Tahkeem Vahdat. And of course his buddy Karrubi: He is an Akhoond which is a liability nowadays.