گزارشگران سازمان ملل: اعدام های شنبه در ایران متوقف شود
بی بی سی
13-Oct-2012

سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از حکومت ایران خواستند اعدام یازده نفر را در روز شنبه متوقف کنند.

احمد شهید، کریستوف هینز و خوان مندز که به ترتیب گزارشگرهای ویژه سازمان ملل در امور ایران، اعدام های فراقانونی و شکنجه هستند، در بیانیه خود خواهان توقف اعدام سعید صادقی و ده نفر دیگر در ایران در روز شنبه سیزدهم اکتبر، بیست و دوم مهر شدند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark