احمدی نژاد: دموکراسی هرگز از لوله تفنگ حاصل نمی شود
ایرنا
08-Nov-2012

 احمدی نژاد که ریاست دوره ای جنبش عدم تعهد را نیز برعهده دارد، صبح پنجشنبه به وقت محلی، طی سخنانی در پنجمین ˈاجلاس دموکراسی بالیˈ اظهار داشت: امروز دمکراسی به عنوان اخرین دستاورد بشر تنها شیوه شناخته شده ای است که می تواند راهی به سوی زمامداری صالح محسوب شود.

کم و یا نادیده انگاشتن نقش مردم از یک سو و انحراف در کارکرد حاکمیت از سوی دیگر موجب تبعات منفی گسترده ای شده است. دموکراسی در عمل به حاکمیت اقلیت تبدیل شده است و اکثریت مردم در تصمیمات اساسی جوامع نقش تعیین کننده ندارند و چنین وضعی را امروز می توان در اروپا و آمریکا مشاهده کرد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark