اين شرت نمازى هم پيراهن عثمان شد

ahosseini
by ahosseini
12-Apr-2012
 

اين شرت نمازى هم پيراهن عثمان شد
اينگونه كه اين خانم پيش همه عريان شد
ايراد نگيرم من، گر شرت كشد بر سر
ايراد من اين باشد، كاين پرچم ايران شد
از خوان كرم بحشد خاخام يهودى را
اخوند مسيحى هم پربهره ز اين خوان شد
من دلخورم از اينكه تبعيض شود قائل
با هر كه مسلمان و با هر كه مسلمان شد
گويد به من مسكين تو خواهى نتوانى
چون قيمت آن بر تر، از ويديوى سان شد
بر خبز مسلمانا تغيير بده مذهب
گر آرزوي ديدن، اندام و دو پستان شد


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

گويد به من مسكين تو خواهى و نتوانى

ahosseini


 .

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.