اگر مردى بيا ايران و زن شو


Share/Save/Bookmark

اگر مردى بيا ايران و زن شو
by ahosseini
27-Jul-2012
 

اگر مردى بيا ايران و زن شو
بيا همچون زنان اين وطن شو
بيا و بين كه اين اجحاف ها چيست
شمارم من ز يك تا نمره بيست
به دستور پدر شوهر بگيرى
يكى آقاى بالا سر بگيرى
سپس بر طبق قانون الهى
بيفتى با سرت درتوى چاهى
ز روى اقتصاد و روى سنت
تو هم تمكين كنى و هم اطاعت
و اينكه طبق دستورات دينى
به حكم او تو يك منزل گزينى
و نام تو سپس منزل بنامند
و يعنى اينكه خشت و گل بنامند
حجاب و روسرى اجبار باشد
سلاحى ضد استكبار باشد
تو دانى اينكه مردان مسلمان
ز دينداران بى و دينان ايران
همه آزاد در تعيين همسر
ز اسلام و همه اديان ديگر
وليكن شوهر از اهل تميز است
فقط از دين اسلام عزيز است
قوانين خداوند تعالى
گذارد اينكه اين مردان والا
چهار تا زن چهل تا صيغه گيرند
كنيزانى كه در ايوان اسيرند
وليكن واى گر يك زن خطا كرد
دو دستان خودش را در حنا كرد
اگر كه حضرت آقا ببيند
مجاز است خود سر و گردن بچيند
وگرنه آورند افراد شاهد
ز زن ها و ز مردان مجاهد
و ما دانيم اينكه شاهد مرد
دو تا محسوب گردد در عملكرد
سپس با حكم و با دستور قاضى
شود آغاز وقت سنگ ريزى
بريزند سنگ بر روى و سر او
بگيرند روح و جان از پيكر او
اگر رفتى حرم آنجا اسيرى
طلاق از شوهرت هر گز نگيرى
مگر اينكه طلاق از شو بيايد
ز دستورات و حكم اوبيايد
اگر كه بچه اى در كار باشد
دگر احوال مادر زار باشد
بلى او صاحب فرزند گردد
دو باره مادرش در بند گردد
اگر خواهى كه ازكشور شوى دور
مجازى گر كه بأشد شوى دستور
چنين باشد مقام زن در اسلام
به دستورات دين و جمله احكام
وحالا گو به من گر مرد باشى
چو رستم پهلوان يك فرد باشى
توانى لحظه اى كردن تحمل
تحمل كردن احكام بنجل
طرفداران اسلام صعودى
و تند روهاى آن ايل يهودى
ز اين اشعار هر گز بل نگيرند
در آنجا خانه و محفل نگيرند
همه دانند هم بوش و اوباما
نمى باشند با اين مردم ما
كه آن ها طالبان بر پا نمودند
مجاهدهاى افغان را ستودند
همه آن ها كه گيرند دسته پول
و يا آن ها كه دائم مى خورند گول
وآن عمال پست ارتجاعى
و انگل هاى پست اجتمعاعى
بدانند اينكه خشم و كينه زن
ز ريشه بر كند افكار موهن


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

تبلیغ چند همسری در تلویزیون قم به منظور افزایش جمعیت

ahosseini


تبلیغ چند همسری

//www.digarban.com/node/8202?utm_source=feedb...

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


default

Thank you Maryam Aziz

by ahosseini on

These pressures and harsh conditions have turned Iranian women into a formidable force which makes me very happy. I would like to make this opportunity to make one point clear. I think the Iranian people have to take control and seek moral and financial support from the outside world. I am utterly against those who take instructions and orders and try to control our movement for change. We need to learn to use tools like Iranian.com to make democratic and collective decisions.   

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Maryam Hojjat

Thanks for your great POEM

by Maryam Hojjat on

which describes Islamic Justice!