در بارهٔ صدور حکم اعدام علیه کشیش مسیحی‌

در بارهٔ صدور حکم اعدام علیه کشیش مسیحی‌
by ahosseini
04-Dec-2010
 

عبید زاکانی را
گفتند گو به مردم
اسلام آخوندها
را
آیا چگونه دیدی
گواینکه دینشان را
از جان دل‌ خریدی
گفتا دین غریبیست
یک مذهب عجیبیست
وقتی‌ که وارد شوی
با آداب
و رسومی
با جشن
و پایکوبی
آن آلتت ببرند
آنگاه که خارج شوی
با خشم
‌و با خشونت
روده
ها یت بدرند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini