راه شهید گشتن شد دوره دانشگاه

ahosseini
by ahosseini
05-Oct-2009
 

.پاسدار صفوی اعلام کرد: راه‌اندازی درس شهید شدن در برخی از دانشگاه‌ها

راه شهید گشتن شد دوره دانشگاه

یک دوره طولانی واسه بسیج و سپاه

راه ورودی آن توحش و‌ جهالت

نمره بیست می‌خواهد برای هر دو حالت

یک سال اول آن در چاه چمکران است

هر کس قبول گردد در هتلش مهمان است

در سال دوم آن‌ یاد میدهند چپاول

اگر که گردی قبول شغل میدهند به تو قول

دروس مهم آن‌ زندان است و‌ شکنجه

با ابزار مختلف با هر دو دست و پنجه

تجاوز به جوانان یک ترم کامل آن‌

یک دوره شش ماهه در داخل هر زندان

با موتور به جمعیت رفتن درس مهمیست

یک درس خیلی‌ مهم که می‌خواد نمره بیست

جاسوسی و لو دادن درس بعدی آنست

این بخش سال آخر توی هر امتحان است

اگر که کشته گردی در این مسیرو این راه

در این خط امام و در مسیر حزب الله

اگر ببازی تو جان مثل امامی سعید

نام تو جاودانه ماند به نام شهید

حتی اگر نمیری مانی‌ شهید زنده

اینست راه حزبالله واسه کل آینده


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini