سه قطره خون


Share/Save/Bookmark

Arash Chanani
by Arash Chanani
12-Sep-2008
 

دوازده و يا شايد سيزده سالم بود كه كتاب سه قطره خون را در ميان كتاب­هاي خواهرم يافتم. پيش­تر درباره­ي صادق هدايت، خيلي چيزها شنيده بودم. مثل اين كه اگر كسي كتاب­هايش را بخواند؛ سرانجام، خودكشي خواهد كرد و ... . همان موقع هم، بيشتر، حرف درباره­ي بوف كور و سه قطره خون بود. خيلي دوست داشتم كتاب­هاي هدايت را بخوانم؛ اما تنها چند سالي از انقلاب گذشته بود و مي­گفتند كه كتاب­هاي صادق هدايت، ممنوع است و حالا يكي از كتاب­هاي اين نويسنده، در برابر چشمانم بود. هنوز كتاب را ورق نزده، صداي خواهرم را شنيدم.

آهاي! چيكار مي­كني؟ بزار سر جاش. به درد تو نمي­خوره.

اصرارهاي من فايده­اي نداشت. هنوز سنم به اين چيزها قد نمي­داد. چاره­اي نبود. خواهرم هيچ­جور راضي نمي­شد.

ساعت از دوازده نيمه­شب هم گذشته بود. چراغ قوه­ي كوچكي را برداشتم و آهسته، آهسته به سراغ قفسه­ي كتاب­هاي خواهرم رفتم. با كمي جست­وجو، سه قطره خون را در ميان كتاب­ها يافتم. بهترين جا، انباري كوچك زيرزمين خانه بود؛ جايي كه مادرم خمره­هاي ترشي و سركه را نگه مي­داشت. در آن شب و شب­هاي ديگر، از داستان­هاي اين كتاب مي­خواندم. هر شب هم بعد از خواندن يكي، دو داستان، آن را جايي، قايم مي­كردم. هنوز بوي تند ترشي­ها و نم زيرزمين از خاطرم نرفته. يادم هست كه همان موقع، از داستان داش آكل، خيلي خوشم آمد و البته چيز زيادي هم از داستان سه قطره خون كه عنوان كتاب از آن گرفته شده، نفهميدم.

***

يك ماه پيش، از كنار بساط يكي از همين كتاب­فروش­هاي كنار خيابان مي­گذشتم كه كتاب سه قطره خون را ديدم. آن هوس گذشته، دوباره در دلم زنده شد.

اين بار، داستان سه قطره خون، بيش از داستان­هاي ديگر، به من چسبيد و البته نمي­دانم چرا كه چندان از داستان داش آكل خوشم نيامد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Arash ChananiCommentsDate
پري چهرگاني كه تاب مستوري ندارند
1
Oct 04, 2008
گام اول، گام دوم
-
Oct 02, 2008
جهان دیگری بسازیم
1
Sep 25, 2008
more from Arash Chanani
 
bajenaghe naghi

arash jan

by bajenaghe naghi on

that was a very nice story. your persistence finally paid off. the problem is that to many adults see children as stupid and not ready to deal with certain adult things and they are often wrong. i say let the children read and read because it is good for vocabulary and their imagine. 


AmirAshkan Pishroo

Did he create the puzzle or

by AmirAshkan Pishroo on

Did he create the puzzle or helped us solve it?

Very good post, Arash


Abarmard

Very confusing

by Abarmard on

The bright author, Hedayat has done an amazing job to create a puzzle as what goes on in the mind of a mad man. AMAZING. Thanks for sharing.