divaneh
24-Jan-2011 (16 comments)
ای برادران و خواهران، دل بدهید و گوش کنید که موقع شکر گفتن است. ما باید یک نان بخوریم و یک نان صدقه بدهیم که خدا به ما چنین اجری داد>>>
divaneh
21-Jan-2011 (13 comments)
در خیابان به جز چند بچه که با لباسهای صد وصلۀ صد بار دوخته شده به دنبال هم می دویدند و تعداد زیادی مگس چیز دیگری دیده نمی شد >>>
divaneh
16-Jan-2011 (30 comments)
خانم لاله افتخاری نمایندۀ مجلس پر افتخار کشور فخیمه است که به تازگی فرموده اند خانمها برای اجتماعی شدن احتیاجی به خروج از خانه ندارند>>>
divaneh
27-Dec-2010 (80 comments)
Latest release of the confidential cables by the wikileaks that contain parts of the US Army interviews >>>
divaneh
17-Dec-2010 (25 comments)
وقتی که مدیر هنری مدونا به او زنگ زد و گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دوست دارد که با او یک ملاقات محرمانه داشته باشد، اول نزدیک بود که دو تا شاخ مثل کاکتوس روی کله اش سبز شود>>>
divaneh
03-Dec-2010 (42 comments)
نگاهم کن، نگاهم کن، که محتاج نگاهم من >>>
divaneh
02-Nov-2010 (10 comments)
A selection of Abadnai comedy and humour >>>
divaneh
28-Oct-2010 (6 comments)
We have blamed Islam for long but it’s not Islam alone that has wreaked havoc in our country. >>>
divaneh
15-Oct-2010 (25 comments)
هر چقدر که ما نشستیم و به اراجیف این بی ناموسهای خارجی که در دستگاه عدالت اسلامی ما دخالت می کنند گوش دادیم و به واسطۀ حجب و حیای ذاتی لب از لب نگشودیم و منتظر شدیم که خودشان از رو بروند نشد که نشد>>>
divaneh
08-Oct-2010 (30 comments)
از قضای روزگار یک روز جار زدند که فردا توی میدان شهر نمایش و دلقک بازی برای مسخره کردن مردم عاقل برپا می شود و به یک عده اراذل و اوباش بسیجی احتیاج دارند که برای حفظ نظام ادای مردم عاقل را در بیاورند >>>
divaneh
25-Sep-2010 (22 comments)
نمی دانم چرا به فاحشه خانه رفتم. به درستی که نمی دانم. شاید برای فرار از کسالت زندگی بی رنگ بود>>>
divaneh
12-Sep-2010 (15 comments)
A short story based on an image and an original idea by Red Wine>>>
divaneh
20-Aug-2010 (9 comments)
همه می دانیم که ایرانیان قدیم جشنهای بسیاری داشتند اما به جز چند جشن معروف مانند نوروز و مهرگان و سده ، آگاهی چندانی از دیگر جشنهای پیش از اسلام نداریم>>>
divaneh
07-Aug-2010 (12 comments)
تنها کتابی که می شود گفت راجع به آداب و رسوم عوام نوشته شده همان کتاب معروف کلثوم ننه تاَلیف آقا جمال خوانساری است >>>
divaneh
01-Aug-2010 (10 comments)
- بیا جلو بینم بچه جون. دوست داری بزرگ شدی چکاره بشی؟ >>>