ویدیو وحشیگری وحوش

Fred
by Fred
24-Jun-2011
 

طبق آمار منتشر شده توسط سازمانهای معتبر در جهان آزاد؛ در وحشیگری؛ وحوش اسلامیست جایگاه ویژه ای در جهان دارند.

شلاق زدن؛ چشم از حدقه درآوردن؛ دست قطع کردن، تجاوز جنسی به مرد و زن و کودک کردن، قتل از طرق مختلف منجمله گردن زدن با شمشیر و آویزان کردن از جرثقیل، جزئی از رفتار سی و دوسالۀ وحوش اسلامیست با ایرانیان است.

طرفه آنکه؛ زمانیکه یک وحشی دیگر بخشی از وحشیگری های آنها را میکند؛ وحوش اسلامیست از وحشیگری وحوش رقیب تُرش میکنند.

باور نمیفرمایید؛ این هم مدرکش:

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

Teachings of Muhammad, the murderer

by mahmoudg on

what more can be expected of an Arab, Whore house frequenting, child molesting person.  His idelology is engraved into Islam.  Kill, rape, steal , maim and rule by instilling fear into people.  I think that puts Hitler into shame.


RostamZ

We don't care about Palestine at the moment

by RostamZ on

Waht we care about is Iran and the barbaric treatment of it's people. Let's stick with the issue and don't think you can distract us from task on hand.


پندارنیک

For the sake of balanced journalism

by پندارنیک on

Let's see how our savage Judaist friends (vis-à-vis savage Islamists, Fred's favorite tag) practice their secular barbarism...


Maryam Hojjat

This is Islamic Civilization Indeed

by Maryam Hojjat on

and being practice in originated Islamic civilization as well as other Islamic states.