شعارهای ما برای 13 آبان و ضرورت فلج کردن رژیم از 14 آبان.

Share/Save/Bookmark

freenet
by freenet
02-Nov-2009
 

امروز شاهد شکل گیری جنبشی گسترده در برابر نظام“جمهوری” اسلامی هستیم. ایران کشوری پهناور با اقوام وگرایشات فکری متفاوت و ادیانمختلف است. دلایل شرکت بخش های مختلف جامعه در جنبش اعتراضی اخیر نیز متفاوتند. درپشت این حرکت فراگیر دستیابی به آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی نهفتهاست. از جمله: آزادی های فردی، برابری طلبی زنان وآزادی پوشش، آزادی خواهی جوانانو دانشجویان ، احقاق حقوق قومهای ایرانی (کرد وآذری و بلوچ و…) و اقلیت هایدینی، رعایت حقوق زندانیان و منع شکنجه و مجازات اعدام، دفاع از کودکان، حفظ محیطزیست (کنترل آلودگی آب وهوا، نابودی جنگلها و تالاب ها و گونه های گیاهیجانوری…)، تغییرات اساسی در سیستم آموزشی، خواسته های صنفی و اقتصادی کارگران وکارمندان و معلمان و خیل عظیم جوانان بیکار. عقاید فکری که در اینچنبش نقش دارند نیز متنوعند. از اصلاح طلبان دینی گرفته تا سوسیالیست های انقلابی.از سوسیال دمکرات ها گرفته تا مشروطه خواهان،. از دمکرات های لیبرال گرفتهتا افرادی که ضرورتا گرایش به عقیده سیاسی خاصی ندارند.

از نظر عقاید دینی و فکری نیزدیندار و بی دین، شیعه و سنی، مسیحی و بهایی و زرتشتی و یهودی و دراویش شکل دهندهتنوع افکار و عقاید در کشورمان هستند.

بر ایناساس شعار های ما نیز انعکاسی از مطالباتو خواسته های متنوع هموطنان مان است. این که عده ای ممکن است بعضی شعار ها را نپسندند مشکل آنهاست. شایدبهنر باشد این افراد ظرفیت خود را برای شنیدن صدا های متنوع و گاه متفاوت افزایشدهند. چرا که خواست مهم جنبش ما احترام بهآزادی بیان و نهادینه کردن فرهنگ دمکراتیک و چند صدایی است. کسانی هم که خود راقبله عالم می بینند و به هرخواست دمکراتیک و آزادی خواهانه ای که همسو با منافع وخواسته های گروهی شان نباشد انگ رادیکال و افراطی میزنند. بهتر است گوش های مبارک شان را به این صداهای بر حق وسرکوب شده عادت دهند.

همچنین جنبشنوین ما با تحول در پندار، کردار و رفتارنه تنها میتواند خود را از شعار های ورشکسته حکومت اسلامی جدا نماید. بلکه با دورریختن "شعار های مرگ بر" این و آن میتواند شعور سیاسی خود را اشکارنموده و مرزبندی با فرهنگ خشونت و مرگپرستی را با صدای بلند در شهرهای کشورمان فریاد کند. براستی اگر یک چینی یا فرانسوی شعار مرگبر چین یا مرگ بر فرانسه را در ضدیت با دولت کشور متبوعش بشنود ازردهنحواهد شد. آیا اگر یک ایرانی شعار مرگ بر ایران را در اعتراض مردم کشور های دیگر بهعملکرد جمهوری اسلامی بشنود به درستی ازمعادل کردن سیاست دولت با مردم ما ازرده نخواهد شد؟

دولت طالبانیجمهوری اسلامی برای منافع منطقه ای و باج گیری از قدرت های دیگر خود را بدروغ حامیمردم فلسطین جا میزند. آیا برای رو کردناین دروغ و ابراز تنفر از سرکوب و کشتار مردم بیگناه ، بهتر نیست بگوییم. نه سرکوب نه کشتار چه غزهچه ایران جه هر کجای دنیا. با چنین شعاری نه تنها رژیم ولایت سفیه را محکوم کردهایم. بلکه مخالفت خود را با سرکوب در تمامدنیا به زیبایی ابراز داشته ایم.. دقت در انتخاب شعارها، تنوع و همسویی آن شعارها با خواست باز گرفتن حقوق انسانی ما از دیکتاتوری نظامیحکومت اسلامی نشان دهنده رشد فکری جنبشآزادی خواهی است.

شعارهای مناسب با اهداف جنبش:

شعار محوری: آزادی آزادی آزادی

آزادی آزادی جمهوری جمهوری

در اعتراض به دیکتاتوری و برای مبارزه:

خامنه ایحیا کن؛ سلطنتو رها کن.
ننگ براین دولت مردم فریب.

ننگ بردیکتاتور ، ننگ بر استبداد.

ملت ما بیدار است / از استبداد بیزار است
دیکتاتور، دیکتاتور / اینآخرین پیام است / جنبش سبز ایران / آمادۀ قیام است

ایرانی می میرد ذلت نمی پذیرد.

حقوق بشر و آزادی:

آزادیعقیده حق مسلم ماست.
آزادیمطبوعات حق مسلم ماست.

آزادیعقیده با توپ و تانگ نمیشه

آزادی تجمع / حق مسلم ماست.
آزادیآزادی آزادی. دوباره آزادی آزادی آزادی

آزادی اندیشه، همیشه همیشه.

در اعتراض به سرکوب:

نه سرکوب نه کشتار چه غزه چه ایران جه هرکجای دنیا.
نه سرکوبنه اعدام چه ایران چه هر کجای دنیا.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

ایران شده بازداشتگاه / اوینشده دانشگاه

تبعیضات جنسیتی ، قومی و مذهبی و اتحاد ملی:

شیر زنایرانی حقتو پس میگیرم.
هموطنبهایی حقتو پی میگیرم
ایرانیآزاده حقتو پس میگیرم.

آزادیپوشش حق مسلم ماست.
معلم،کارگر دانشجو اتحاد
ایرانیآزاده اتحاد اتحاد.
ننگ براین دولت مردم فریب.

عدالت:

آزادی،عدالت جمهوری ایرانی، آزادی عدالت جمهوری ایرانی.

درابطهبا عناصر منفور و جنایت کار:

احمدی ِمقدّم، استعفا استعفا
ضرغامی ِ بی حیا / استعفااستعفا

راه برای آزادی و اسقرار دمکراسی در کشورمان طولانی است. هرروز دامنه اعتراضات و اعتصابات را برای فلج کردن رژیم را گسترش دهیم. دیکتاتورینظامی مذهبی کنونی را نباید دست کم گرفت. اگر چه مردم آزادی خواه در برابر ایننظام مبارزه میکنند. اما محدود کردن اعتراضات و عدم تاکید بر اعتصابات سراسریمیتواند به نفع نظام ودر جهت تثبیت آن قرار گیرد. هشیار باشیم و اجازه ندهیم کهدشمنان تحول دمکراتیک و آزادی با وقت کشی جنبش ما را تضعیف نمایند. تلاش برای کسبو حقظ آزادی نه یک فعالیت مقطعی بلکه مستلزم تلاشی همیشگی است. حوادث، منافعگروههای با تفکر استبدادی و تمامیت خواه، منافع دولت های خارجی و غیر قابل پیشبینی بودن بعضی ترفند های سران رژیم ولایت سفیه همه و همه چالش هایی جدی در برابرحرکت آزادی خواهی قرار خواهند داد. همچنین بخاطر داشته باشیم که گذار از فرهنگاستبدادی و نهادینه شدن فرهنگ آزادی خواهی و دمکراتیک مستلزم وجود فضای باز سیاسی،آزادی بیان و مطبوعات و آزادی احزاب است. به این ترتیب حتی با گذار از نظام ولایتسفیه و اسقرار جمهوری، چالش های جدیدتر مطرح خواهند گشت. با توجه به این نکات:مهمترین ضامن پیروزی جنبش آزادی خواهی در مرحله اول درجه آگاهی و در مرحله دومقدرت سازمان یافته آن است. هر جه سازماندهی ما قدرتمند تر باشد، سختی ها و هزینهها برای این دوران گذاز کمترخواهد بود باشفاف نمودن اهداف، شیوه های مبارزه واتحاد آگاهانه مبارزه جنبش آزادی خواهی را قدرتمند کنیم.

//poyandeh.wordpress.com

Share/Save/Bookmark

more from freenet
 
Sahameddin Ghiassi

زنده باد ایرانی و زنده باد همه اقوام ایرانی و همه ایرانیان

Sahameddin Ghiassi


بسیار خوب و کامل است.  زنده باد ایران و مرگ بر دزدان و قاتللان  و غارتگران و تمامیت خواهان. کسانیکه که فکر میکنند ایران اریثه تنها آنان است.