روزگار نفت-1

h.jahanshahi
by h.jahanshahi
01-Dec-2012
 

این قسمت اول یک فیلم 2 قسمتی در باره نفت ونقش آن در تاریخ معاصرجهان میباشد. قسمت اول ازسال 1859 آغاز میشود و تا توطئه ی اتحاد شوروی برای جدا کردن آذربایجان از ایران ادامه می یابد. قسمت دوم ، دوران بعد از جنگ دوم جهانی را در برمیگیرد که آنرا در فرصت دیگری آماده و آپلود خواهم کرد  

Share/Save/Bookmark

more from h.jahanshahi