روشنفکر ایرانی‌، قاتق نان یا بلای جان؟


Share/Save/Bookmark

mostafa ghanbari
by mostafa ghanbari
22-Oct-2012
 

زمین را قابل نمیداند و آسمان را کوتاه تر از آن مینبند که بتواند سقفی باشد برای دانش و آگاهی‌ ا ش.دور از دسترس و دور از واقعیت؛ خود شیفته و دلشدهٔ وجود مالیخولیائی و دیگر گونه ا ش؛ استاد مسلم قلنبه گویی‌های فلسفی و غیر عملی‌؛ گمراه کننده و مخرب؛ خطر ناکتر از ظالمان و دیکتاتور ها؛ ساخته نارسأی و جهالت اذهان توده‌‌ها اما بیخبر از نیاز آنها!!

به شهادت و روایت تاریخ امان( اگر متوجه شده باشیم) همواره این روشنفکر ایرانی‌ بوده است که سر بریدهٔ آزادی را در تشتی از خون و طلا تقدیم نانجیبان و دجلان فرصت طلب کرده است.روشنفکر ایرانی‌- این موج سوار قهار-همواره خود را بر قله امواج جنبش توده‌ها سوار کرده است و با بیخردی و افکار جنون آمیز سمت و سوی حرکت را به ناکجأی هولناک سوق داده است.

نسل جوان و پویا ی ایرانی‌، نسلی که امروز جهانی می‌‌اندیشد و دنیا را از دریچه ذهن باز و مثبت ش می‌‌نگرد، باید بخود بیاید و سوگواران نسل سوخته را از کرختی و زمهریر ذهنی بیرون بکشد.امروز بیش از هر روز دیگری ایران و ایرانی‌ محتاج نسل جوان خود هستند. و از طرفی دیگر، امروز بیش از هر روز دیگری، نسل جوان ایرانی‌ محتاج حمایت و یاری شب زده گان نسل سوخته است. نسل جوان، لایق و بی‌ نهایت با هوش امروز ایران توان این را دارد که افتخار و غرور و اندیشه مخدوش شده نسل مهر و دانایی را به آن باز گرداند.نسل جوان و تحصیل کرده ایران امروز به فلسفه باف و روشنفکر احتیاج ندارد. هشیار باشیم! به فسیل شده گان امتحان پس داده و مالیخولیائی اجازه بازی با سرنوشت نسل بعدی را ندهیم.نسل جوان فلسفه را در خود دارد؛ اندیشه، توان، قدرت تشخیص، و از همه مهمتر، نسل جوان ما وارث فرهنگ مهر و آشتی‌ است.

هشیار باشیم، فرصتی دیگر در راه است.مبادا که جنبش سبز دیگری را به امام زاده گان نانجیب و به گروهی به اصطلاح روشنفکر ببازیم.

فردا از آن نسل جوان و فرهیخته ماست.


Share/Save/Bookmark

Recently by mostafa ghanbariCommentsDate
The quest for democracy in Iran, how far is it?
4
Feb 06, 2012
نفرت کور و دمو کراسی
27
Jan 04, 2012
خادم‌ترین و خائن ترین
6
Dec 26, 2011
more from mostafa ghanbari
 
mostafa ghanbari

Dear MRX

by mostafa ghanbari on

Thanks for your your time and your comment.

You are right. We do not have true intellectuals. Whose failure is this?

The Iranian society. This is the society that makes its own heros and intellctuals. That God-forgotten society has failed to creat its own means. That  society has badly failed to deliver in any respect that one can imagine.


MRX

Problem is

by MRX on

that Iran hardly had any rooshanfekr! Rooshanfekr is some one that is aware of his or her own culture and has a basic underestanding of his or her own society it's  short commings and psychee.

what we portray as rooshanfkr were folks with sheikh o omati psychee who went abroad and got degrees from  Harvard and MIT. Didn't learn much from spending time in U.S and Europe and basically Khar went out  and Khar came back............


maziar 58

........

by maziar 58 on

Balaye jaan

But I take that baghala ghatoogh merci.

Maziar


mostafa ghanbari

onlyinamerica

by mostafa ghanbari on

You dream and then you live your dreams. If you do not know how to dream then you do not know how to live, if you get my drift.

 


onlyinamrica

Dream on

by onlyinamrica on

:)