مهلت

مهلت
by nahidi
19-Mar-2009
 

 زندگی دایره تنهائیست

من بهر سو بروم

باز در دایره سرگردانم

باز از قافله ام دورم بس

توی ناباوری از فاصله قافله ها

با خود و سایه خود میمانم

زندگی مهلت چرخی تند در دایره ایست

فرصتی یک لحظه

بهر عاشق شدن است

همه طول سفر یک خواب است

خواب در دایره تنها ئی

اگر از دایره بیرون بروم

میمیرم.


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Souri

I loved this

by Souri on

Very nice. Beautifully said, Nahid jan. All is said here

اگر از دایره بیرون بروم

میمیرم.

Thanks