قفس درون

nahidi
by nahidi
06-Jul-2011
 

تار هایش گریه

پود هاش از جنس خون

آسمانش ناهید

و چراغ لب بامش خورشید

قفسم رنگ طلا

من درونش تنها

سرزمینش آریا

خاک خوبش ایران

تو ببین باز من نی مانم

زیر باد و باران

تا که این شب چه زمانی آیا گیرد پایان ؟

و مرا دستی آزاد کند

از قفس درد درون

و نباشد این دست

آلوده به خون این و اون

ناهید ۷.۶.۱۱


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
میوه تلخ
2
Jun 24, 2011
more from nahidi
 
Multiple Personality Disorder

Very beautiful!

by Multiple Personality Disorder on

There are many hands unbloodied.  I am sure we'll be free soon.