صميمانه

صميمانه
by nahidi
20-May-2009
 

مرا گوش کن

من از صميميت خود مي گويم

تا با واژه نامه  قلبم

آسماني را توصيف کنم

که هرگز نديده  اي

آسمان قلب من

آبي ديگريست

در غروبش  ..خورشيد

زنده در خون خود پر پر ميزند

شب در آسمان من

سياهي برتري ست

من از صميميت خود مي گويم

سجاده اي ندارم

نماز من نماز سرخ و سفيد و سبزتريست.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Multiple Personality Disorder

من با صمیمیت

Multiple Personality Disorder


بتو تبریک می گویم.


HOOLOO

خیلی قشنگ بود.

HOOLOO


خیلی قشنگ بود.


Manoucher Avaznia

ناهید گرامی؛

Manoucher Avaznia


بسیار زیبا نوشته ای.

 

سپاس