دارد دير ميشود

دارد  دير ميشود
by nahidi
06-Oct-2009
 

وقت خود بيني ماست

وقت بخود پرداختن

از تک و توک خوبيهامان بگذريم

و خلوص خود در آينه ببينيم

آه.....که چه قوم بدي هستيم

چه فرهنگ ناهنجاري

چه ..دروغگو...خيانتکار...و صحنه سازيم

چگونه با مهارت از عشقها قصه هاي بزرگ و خيالي ساختيم

چه بي پروا از اين شاخه به آن شاخه پريديم

چه ظاهر ساز و جاني و گستاخيم

همه پهلوان هاي ما قصه بودن

همه شاعران همچو من مست و شوريده حال

نه دين داريم   نه ايمان ميشناسيم

نشناختيم  خدا  را و کنون با او در ستيزيم

چه هستم من ؟ چه هستي تو؟

شايد اين گناه آينه ها ست

بيا تا آينه ها را پاک کنيم

شايد که خود را پاکتر بينيم


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Anonymouse

Very nice Very good reflection of us currently Never late though

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Orang Gholikhani

nice said

by Orang Gholikhani on

Merci


IRANdokht

beautiful

by IRANdokht on

I really enjoy your heartfelt poems. You did it again! 

Loved your poem and also Manoucher's reply. Beautifully done, thank you.

IRANdokht


Jahanshah Javid

Mirror

by Jahanshah Javid on

An honest reflection. Thank you.


Manoucher Avaznia

ناهید گرامی؛

Manoucher Avaznia


تا ببینیم خویش را پاکیزه تر

صورت آیینه باید پاک کرد.

شاید از باد افره کوهی گناه

پا به بیرون وانهیم ازاین غبار.

 

زیبا نوشته ای.

سپاس