گل پاک ياد تو

nahidi
by nahidi
03-Mar-2010
 

که گل ياد تو نزديک بهار

مي شکفت در دل و چشما نم

روزي آمد و گذر کرد غريبي

از پس پنجره ام

گل يادت را که زيبا و هنوز  غرق مستي بود

چيد و پر پر کرد

دست گلچين  آفت داشت

گل ياد تو بيمار شد  و مرد

ريشه خاطره ات هم سوخت

و....کنون باز نزديک بهار است

پنجره ..تيره  پر از غبار يادت 

دل من خسته ز تکرار بهار

مرغکي آمد و خواند

پنجره هاتو بشور

که ...گل ياد شفا  مي شکفد

ياد را سبز کن و در دل 7 سين بذار

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Multiple Personality Disorder

درودِ بهاری

Multiple Personality Disorder


مرگ بر گُلهای مرده
جاوید باد گلهای زنده 


Souri

Besiar besiar ziba!

by Souri on

Dear Nahidi

I truly loved your poem. Very nice and meaningful. I think we all have some windows to wash.

Thanks for sharing.