باران اثر ندارد

nahidi
by nahidi
21-Nov-2010
 

در يک شب باراني

آمد بخانه من

از بوي آشنايش

پر شد لانه من

 يک فصل پائيزي بود

باران ميزد به شيشه

گل  در گلدان دلم

مي ديد خواب تيشه 

 با خود کردم انديشه

کين عشق ثمر ندارد

خاک دلت خشکيده

ديگر نميده ريشه

باران اثر ندارد

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Orang Gholikhani

Thanks Nahid Jan

by Orang Gholikhani on

very beautiful.

Orang