کوله سنگین

nahidi
by nahidi
31-May-2011
 

بار سنگین کرده ای ز ریشه و خاک

کوله خالی کن زمین بگذار

کوله ای نو پر کن از نهالی نو

نقش باغی و باغچه ای نشانه بگیر

بکجا چنین شتابانی؟

عاقبت میرسی به آخر راه

آسمان و زمین همین  یک جاست

توی غربت هوای خوش هم هست

اینچنین زاری و پریشان حال

در هوای کوچه های تنگ  و تاریک  و بن بستی

یاد کوزه های شکسته و کهنه  نخورده می  مستی

اینهمه سراغ فراغ و خاک و خانه نگیر

هوی هوئی  بزن ز پیله پر بگیر  و پیدا  شو

بسه زاری  اینهمه بی بهانه  ..از زندگی بهانه نگیر

.. 


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Orang Gholikhani

beautiful

by Orang Gholikhani on

nice poem Nahid jan

Orang


nahidi

مرسی

nahidi


مرسی


Soosan Khanoom

بسه زاری اینهمه بی بهانه ..از زندگی بهانه نگیر

Soosan Khanoom


we should listen ...

nice poem.