شعر

nahidi
by nahidi
04-Jun-2011
 

دانه ای در خاک جانم

ریشه های خار می بست

عنکبوتی روی دیوار اطاقم

تار می بست

شب بروی پلکهایم چادری

بیدار می بست

جام می را سر کشیدم

تا گشایم گوشه ای از راز و رمزی

شب سر آمد اما

باز صبح فردا

زندگی با تمسخر با لجاجت  

در بروی..پرده  اسرار  می بست

.... 


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Multiple Personality Disorder

Poem

by Multiple Personality Disorder on

.

.

O!  What devastating night!
My raining eyes last night!
A seed in the soil of my soul
thistle roots it twined
Spider on the wall of my room
weaved its web
Night on my eyelids
raised tent of sleepless night
Cups of wine were gulped
so to unravel a bit of mystery, riddles of life
Night was over yet
again in dawn of morning light
life with ridicule and disdain
closed the door to curtain of secrets once again


ahang1001

خوب بود خوب بود خوب بود

ahang1001


 

زندگی با تمسخر با لجاجت  

در بروی..پرده  اسرار  می بست

امید است که بستنی ها باز شوند

شیرین