فصل عشق

فصل عشق
by nahidi
11-Apr-2009
 

فصل روئيدن و   عاشق شدن بلبل

با عطر گل سنبل و گرمي آتش آريا رسيد 

شب تاريک زمستا ني از اختر و ماهش روشن

وز شرار گل لاله  همه خشگي صحرا

شورش داغ دل  فرهاد شد

باغچه کوچک خانه که پر زخم خزان بود

از نفسهاي بهاري سبز

عود  در خانه همه دود شد و

اگر هم گنهي بود  همه پاک شد

ياس پيچيد پرو بالش را به تن نرم درخت مجنون

و  دل غافل مجنون ز غم آزاد شد

نرگس  از سينه خاک سر بر آورد و

بوي خوش او باعث روئيدن عشق

در  دل هر سر بي باک شد

نفسي تازه کن  ار کهنه غمي در دل توست

دل بدريا بزن و همسفر فصل بهار

قاطي رقص پر از عطر گل باد شو.


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Souri

I liked it very much

by Souri on

Thanks Nahid jan. This is a very beautiful poem and so much needed at this time. More power to you, dear.