آبي ..آبي نيست ديگر

آبي  ..آبي نيست ديگر
by nahidi
29-Apr-2009
 

 

به رنگ بنفشه خوابم بودي

و لطا فت باور تو در بيداري

دريائي بود   از طلوع

کاش اعتماد من  به امواج

در رنگ  آبي مهيا مي شد.


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Manoucher Avaznia

ناهید گرامی؛

Manoucher Avaznia


زیبا نبشته ای

از رنگ آب

زیبا و بیکران

زایای موج و تصاویر رنگ رنگ