کارتون: پدر بزرگ شما هم میری مصر؟

کارتون: پدر بزرگ شما هم میری مصر؟
by Omid Hast
17-Feb-2011
 


دیکتاتور به کجا فرار خواهد کرد، سوال این است.


Share/Save/Bookmark

more from Omid Hast
 
divaneh

No my dear, I only go to the hell

by divaneh on

That's where all my old friends have gone.


yolanda

.......

by yolanda on

Hi! Omid,

     Thank you for the translation! His grandson is intelligent! Apparently the little boy knows that his grandpa is in big trouble! I am curious about the grandpa's answer......

If he goes to Burkina Faso, he will put the country on the map!

If he goes to Afghanistan, Taliban may finish him off........I heard Taliban is very cruel to Shiites and they don't consider Shiites the true muslims.....they killed a lot of Shiites:

//www.huffingtonpost.com/2010/09/03/pakistan-taliban-claim-su_n_705219.html

The safe place for him is space!


Esfand Aashena

His destination will be Afghanistan where "his" money goes!

by Esfand Aashena on

Everything is sacred


Roozbeh_Gilani

کودتاچیان ترسیده اند

Roozbeh_Gilani


صفحه فیس بوک "راه سبز امید" در پیامی می نویسد: "کودتاچیان ترسیده اند و برای پنهان کردن ترس خود، میخواهند مردم را بترسانند. بزدلان مدعی مدیریت جهان، اکنون به آخر خط رسیده اند و تنها راه بقای خود را در خودزنی و نمایشهای مبتذل خیابانی میبینند. آری ما ثابت کردیم که این بساط ظلم برچیدنی است.این استبداد حقیر بی شک رفتنی است و ما تا آخر ایستاده ایم."


Shifteh Ansari

He won't be so lucky

by Shifteh Ansari on

Burkina Faso, maybe.  Even there, there won't be any guarantee that they won't turn him over for a buck.


Omid Hast

Caption Translation

by Omid Hast on

"Grandfather, is it really true?  They say, first revolution happened, then the Shah escaped to Egypt.  They say, you will also join the Shah.  Is it really true, grandfather?"