کارتون: مرغ به روانشناس مراجعه می‌کند

کارتون: مرغ به روانشناس مراجعه می‌کند
by Omid Hast
02-Aug-2012
 

حقِ نشر: استفاد از این کارتون بدونِ اجازه در محتوای دیگری بجز این ممنوع است.


Share/Save/Bookmark

more from Omid Hast