سکس سکس سکس

Fred
by Fred
25-Apr-2012
 

استاندار بوشهر گفته:
"نخستین استانی هستیم که طرح تفکیک جنسیتی را در دستگاههای اجرایی اجرا میکنیم و تاکنون ٨٠ درصد این طرح محقق شده و ٢٠ درصد دیگر نیز در حال اجرا است."
در چند روز گذشته مطالبی درمورد یورش تازه حضرات در نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره برای "تفکیک جنسیتی" در اماکن کاری سراسر کشور که در استان بوشهر کلید خورده تقدیم شد. اینجا و اینجا   

٣٤ سال است که مسلمین حاکم میخواهند عقربه زمانه را به عهد بوق برگردانند،  نمیشود، نخواهد شد، خصوصاً در ایران نخواهد شد، ایرانی زیر بار بدویت نمیرود.
همانطور که دیگر قوانین جاهلانه مانند حجاب اجباری و عدم استفاده از ماهواره را ایرانیان به سُخره گرفته اند، این زور زدن مضاعف جدید در توسعه آپارتاید جنسیتی و تمرکز دائم و فکر و ذکر حول و حوش سکس هم به بازی گرفته شده و بیشتر خواهد شد.
این خط، این هم نشان.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Farfromheaven2002

Sex and Sex

by Farfromheaven2002 on

As much as they talk about sex they reveal their dirty mind/thought and their lack of dignity, respect, trustworthy and self-control.

They can find a clear example of dignity, respect and self-control in their enemies.  Homosexuals use the same gym shower of heterosexuals.  Most of them even don't look at each other's eyes let alone other parts.  Could males or females be safe (alive) if they share a public shower together?

"Everyone will give more when they feel appreciated."                            

No Safe Place, Deborah Ellis


jasonrobardas

they are doing the right thing

by jasonrobardas on

...It is just to avoid sins and inappropriate behavior .

   It would even be advisable to build a solid concrete wall right in the middle of Iran and segregate the sexes entirely. All Iranian men should be put on one side of the wall .  All the lust generating women need to be kept on the other side of the wall .....

   There should be zero communication betweeen the members of the two gender . There needs to be  apolice force in charge to controle and enforce this segregation at all times in all places.

   Living in such a puritan , sinless, lust free and  virtuous society gauraentees that all will be judged rightously in the life after .


Azarbanoo

Well Said, fred

by Azarbanoo on

These bastards Islamist are asleep.