نابغه ای بنام ایران پور

Fred
by Fred
27-Jun-2012
 

بدینوسیله تصویب اعتبارنامه و بر کرسی مجلس شورای اسلامی تکیه زدن حاج آقا علی ایران پور نماینده مبارکه را بادا بادا مبارک بادا گفته میشود.

"علی ایران‌پور هنگام ثبت نام در انتخابات مجلس نهم به جرم سرقت چک به سه ماه و یک روز زندان محکوم شده بود و پس از آن نیز به عنوان جعل‌کنندۀ عنوان‌های علمی محکوم شناخته شده است.

نمایندۀ مبارکه در مبارزات انتخاباتی خود را دارای دکترای پیراپزشکی، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، کارشناسی حقوق و مهندسی شهرسازی معرفی کرده درصورتی که مطابق بررسی‌های دادگاه هیچ از این مدرک‌ها را ندارد."

روزی خواهد رسید که فرزندان ایرانزمین باور نخواهند کرد که ایران و ایرانی ملک طلق ایندست مسلمین حاکم بوده که از صدر تا ذیل بدون کوچکترین محابا دروغ میگویند، چپاول و جعل هویت علمی میکنند.

ناگفته نماند که اشتهای علمی این حاجی هم قابل تقدیر است؛ " دکترای پیراپزشکی، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، کارشناسی حقوق و مهندسی شهرسازی."

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

How Funny

by Azarbanoo on

You are Right.  The Reality of these thugs are funnier than their Comiics.


Azarbanoo

How Funny

by Azarbanoo on

You are Right.  The Reality of these thugs are funnier than their Comiics.