مغلطۀ نازنینان

Fred
by Fred
03-Sep-2012
 

در راسته توجیه برنامه غیر قانونی تسلیحات هسته ای نظام نکبت مسلمین حاکم بر ایرانیان، نازنینان آنرا همتا با تسلیحات ادعا شده اسرائیل قلمداد کرده و برای محکم کاری، رهبران هر دو کشور را شبیه هم معرفی میکنند.

وارد فهرست بلند بالای موارد مغلطه و سفسطه نازنینان نشده و تنها یک حقیقت عینی دو دستی تقدیم میشود، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید:

در طول ۳۴ سال گذشته، کشور ایران تحت حاکمیت نکبت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن میباشد و خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر قدر قدرت، مادام العمر و غیر منتخب است.

کشور اسرائیل دموکراسی است، مرتباً انتخابات آزاد انجام شده و همه رهبران مطیع رأی، مقید به قانون و مستخدم مردم هستند.

دور نیست روزی که ایرانیان همانند متحدان تاریخی و استراتژیک خود، مردم اسرائیل، بتوانند آزادانه رهبران خود را انتخاب و بدون دردسر تعویض کنند. آنروز اصلاً دور نیست، تا آنزمان، تیغ دادن در کف زنگی مست از عقل سلیم بسیار دور میباشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

طبق طبق مغلطه!

Demo


و اون چه قانونی و اون چه قیدی است که قید قانون و مستخدم مردم آن هم خود یک موشه ایرانی است که در واقع همانند خیلی از موشه های مثل خود یک اسراییلی تمام عیار است که در ایران متولد شده و از بخت بد بعد از تجاوز به عنف به ٧ سال زندان محکوم شد! ولی چون اون نکبت مسلمون  نبود به زندان کهریزک در اورشلیم فرستاده نشد که مورد مجازات معامله به مثل واقع شود! و شاید هم که مقصود صادق هدایت از بوف کور از اینجور «موشه» ها بود که تعداد آنها هم یکی دوتا نیست!
مغلطه فرد در این بلاگ طبق طبق
کاسه لیسان به گرد آن وَق و وَق


First Amendment

.

by First Amendment on

Now we know that USA was an Islamic Republic under Ayatollah Truman....lovely this one.......