مصطفی بادکوبه ای هم رفت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Nov-2012
 

سال پیش در مطلبی از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر نقل قول شد که در بزم سالیانه با مجیز گویان بارگاهش گفته بود:

"دوره كنونی، دوره اوج و شكوفایی مجدد شعر فارسی را نوید می‌دهد."

همزمان، اندکی دورتر از بزم خدایگان؛ یکی از دادگاه های او؛ شاعری از جنس دیگر، هیلا صدیقی را محکوم به زندان کرد و مصطفی بادکوبه ای هم گرفتار همین سرنوشت است و بسیار بسیار دیگران از ایندست.

_________________________________

خبر جدید:

"روز ۱ آذر ماه سال جاری ساعت ۱۰ صبح دکتر مصطفی باد کوبه‌ای برای اجراء حکم ۱۸ ماه حبس به زندان اوین رفت.

پیش‌تر باد کوبه‌ای در حوادث پس از انتخابات بازداشت و نزدیک به ۲ ماه در بازداشت انفرادی بود.

وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود که حکم او در دادگاه تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از شعر خوانی در انجمنهای ادبی و ۳ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید."

البته معلوم است که حضرات تاب تحمل شنیدن درد دل مردم ایران را آنهم با این صراحت و بلاغت ندارند. اگرچه بادکوبه ای هم رفت تو اسارتگاه، روز ماجرا دور نیست و اینطور نخواهد ماند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shirzadegan

Great poet who loves Iran

by Shirzadegan on

Hopefully ruling mullahs will be overthrown soon and our country, Dr. Badkobeh, Hila Sedighi and thousand and thousands Iranian freedom fighters will be free. Dr. Badkobeh is in our hearts. We love him.


All-Iranians

Jenab-e Fred

by All-Iranians on

 خدمتگزاران فرهنگ ایران

//iranian.com/main/blog/all-iranians-158