بوالعجب

یکی از قاتلان شاپور بختیار پس از تحمل دوران کیفر عمل در بلاد فرنگ با سلام و صلوات و استقبال رسمی ماًمورین نظام پر برکت وارد دارالخلافه شد.
چند گامی آنسوی مراسم رسمی که چناب قاتل در آن مورد استقبال قرار گرقته شد داستانی بس پر آب چشم در جریان بود.

بدون شک تعدادی از خیل معروف به مغزهای فراری که بنا بر آمار قابل اعتماد بین المللی سالانه چیزی در حدود پنجاه میلیارد دلار برای ایران و ایرانی آب میخور در صف خروج از مملکت بودند که شٌر آنها را بدون بدرقه رسمی از سر نظام پر برکت باز میکند.

پري نهفته رخ و ديو در كرشمه حسن

بسوخت ديده زحيرت كه اين چه بوالعجبيست

http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=10854…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!