Blog

حرف های نازک تر از گلبرگ

  بسیاری از ایرانیان ، لطیفه های زیر را با اشاره به شاعران و نویسندگان کشورشان نقل می کنند عاقبت دست و دلبازی: نادر نادر

Read More »