Blog

برده (3)

Part 1 — Part 2 — Part 3 — Part 4 — Part 5 — Part 6 بخش سوم شب بود و هوا بطور نفسگیری

Read More »

The New Iran project نهاد مردمی- بزودی

https://www.thenewiran.com پیشگفتار انگیزه شکل گیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران، فرایندی است برخاسته از خروش ملی

Read More »

گزیده ای ازسرودههای زنجیرها

  یکزمان آید(آشتی خدا )  یکزمان آید که قومی خسته از چنگال ظلم/آ تش قهروغضب را،ا فکند هرجای شهر کوی و برزن را بسوزاند،زخشمی پرلهیب/شعله‌

Read More »

(Real) Star Search

I read a story on the BBC website yesterday about the discovery of a rare object in space with the help of a network of

Read More »

حق شادی

با یاد ندا آقا سلطان، ترانه موسوی، الناز بابازاده، امیر جوادی فر، سهراب اعرابی، کیانوش آسا و دیگر جوانان جانباخته ی راه آزادی و شادابی

Read More »

The war enablers

If and when there is a military conflict with IRR, the Islamist Rapist Republic over its illegal and what President Obama has termed as cover

Read More »

تقدیم به خودی های پارازیتی

پاسخ های سر و ته گشاده یک ایرانی بهایی پارازیتی به سوال های توپ کامبیز حسینی در برنامه پارازیت قسمت شانزدهم از سخنگوی جامعه جهانی

Read More »

China and Iran

IntroductionFrom the antiquity to the modern era Iran and China have influenced and traded with each other. The Chinese and Iranian empires were at one

Read More »

Zed TV

The Iranian state-controlled radio and television, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), has acted as an arm of intelligence and security agencies implicated in gross

Read More »

Dying for War

Obama administration officials, as well as U.S. lawmakers and European diplomats passionately made the argument this spring that tough sanctions on Iran were necessary to

Read More »