Blog

6 سال زندان برای یک مصاحبه

عمادالدین باقی دیروز به جرم انجام یک مصاحبه به 6 سال زندان محکوم شد و همزمان در یک دادگاه عمومی به اتهام افشای اسناد محرمانه

Read More »

ارزیابی ضایعات

  اولین امتیازی که ما گرفتیم حذف اصلاح طلبان از میانه بود، طبعاً نه به عنوان فرد یا نیروی سیاسی بلکه به عنوان بدیل سیاسی. استراتژی

Read More »