The Impossible Dream

 

 

A part of “To Dream the Impossible Dream” * , which was composed by American poet Joe Darion in 1965

To dream the impossible dream/ To fight the unbeatable foe/ To bear with unbearable sorrow/ To run where the brave dare not goTo right the unrightable wrong. To love pure and chaste from afar/ To try when your arms are too weary. To reach the unreachable star/ This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far

And here is the free translation of the above poem into Persian

خو ا ب و  ر و یا ی محا ل

آ ر مید ن ، خوا ب د ید ن
خو ا ب  و ر و یا ی  محا ل
یا ا سیر یک  نبرد  نا  بر ا  بر
با گروهی مردمان کینه توز
پا ی بند صد ستیز و بس جد ا ل
یا  که ا ز  شا د ی ر مید ن
گشته د مسا ز غم  و ا ند و ه جا ن  سو ز
بی ا را د ه ، ا شک  با رید ن
بغض آ لوده ، پریشا ن ، پرملا ل
یا سر ا ز خط  و  ره جا نا نه  پیچید ن
از دیاران ، راه بر چیدن
بر د رون  نقطه ا ی بیگا نه  کو چید ن
کاین شهامت در دلاور نیست
نقطه ا ی بر گوشه  د شت  ا ین  جها ن
پا  به  پا ی  مر د ما نی  تشــنه ی  آ ب  زلا ل
یا گذ شتن ، چشم  پو شید ن
ا ز خطا ها، ا شتبا ها تی  که  با و ر نیست
یا به صد نیر و د و ید ن
عاشقا نه  دانه های مهر با نی  را  فشا ند ن
صاد قا نه عشق  و ر ز ید ن
د ر  ره  د لد ا د ه ا ی  نیکو  خصا ل
یا  که  ر و ز  و  شب  به  ا و ج  نا  تو ا نی
خسته  و  آ شفته  حا ل
د ر  تقلا ی  ر‌ها یی  با ز  نا ما ند ن
هر مکا ن  و هر  ز ما ن  و  هر  مجا ل
 یا  پر ید ن ، نا گشود ه  با ل
تا  ر سید ن ، بر “ستاره”  یک شهاب د و ر
شعله ی آتش بسان چهلچر ا غ  نور
د ر طلو ع  جا نفر و ز  یک  خیا ل
ما چه می بینیم  ،  چه  می  گو ییم
آ ری ا ین ست   آ ر ز و ها عا شقا نه
بی  هرا س ا ز  د و ر ی  و  ا ز فا صله
بی  هرا س ا ز  د غد غه  ا ز  مسا له
ما شهابی ، د و ر  می  جو ییم
دور بس  پر ا شتعا ل
پا ی کو با ن و صا ل
پرتوی  فر خند ه  فا ل
بر سپهری لا یزا ل
آ ر مید ن ، خوا ب د ید ن
خو ا ب  و ر و یا ی  محا ل

دکتر منوچهر سعا دت نوری

Montreal: December 12, 2006

برگرفته از مجموعه سروده های زنجیرها 

* Read More on To Dream the Impossible Dream

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!