Blog

Prisoners of Persia

I wanted to do something in honor of prisoners of conscience in Iran. Thousands have been locked up simply because they have a different view

Read More »

ګناه ما یا ګناه دیګران؟

اکنون بسیاری از ما پیکان خودرا متوجه ملیت ها میکنیم و آنان را مقصر میدانیم بجای اینکه حساب ملتها را از حساب آدمهای زشت و

Read More »

بیلاخ وحوش

خدا بسر شاهده که این کشورهای جهان آزاد هم یه گیرهایی دارند که آدم را هاج و واج میکنه. برای نمونه نگاه کنید به انتخاب

Read More »

مال بد بیخ ریش صاحبش

 احمدی نژاد یکی از میوه های بذری است که هاشمی رفسنجانی در دهه ی اول انقلاب کاشت.درست همان زمانی که در نماز جمعه ی تهران

Read More »

بغض ها ی یک سراینده

    ١ برگشته ام به شهر قدیمی که داشتم شهری که یاد و قلب خود آنجا گذاشتم امروزه شهر_ من، رخت سیاه داردوگریان وخسته

Read More »